Türkiye Cumhuriyeti İle Gürcistan Cumhuriyeti Arasında 1992 Yılında İmzalanan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Antlaşması

Kategoriler
/
Tarih & Coğrafya
/
Türkiye Cumhuriyeti ...
Türkiye Cumhuriyeti İle Gürcistan Cumhuriyeti Arasında 1992 Yılında İmzalanan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Antlaşması

Stalin Lore'yi Ermenilere Nasıl Verdi - Caba Samuşia

Orconikidze ve Stalin Saingilo'yu Nasıl Hediye Etti - Caba Samuşia

Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - I. Bölüm

Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - II. Bölüm

XIV. Yüzyılda Sokhumi ve Apkhazeti – Abaza Kolonizasyonunun İlk belirtileri

XV. Yüzyılda Apkhazeti - Ülkenin dağılması ve sınır bölgelerindeki sorunlar

XVI. Yüzyılda Apkhazeti – Doğu Bölgesinin Kolonizasyonu

XVII. Yüzyılda Apkhazeti – Doğu Bölgesinin Kolonizasyonu

Hindistan’da Kraliçe Ketevani'nin bedenine ait parçalar bulundu

Eski Urartu: Eski Urartulular Kimdi?

“Abhaz” Krallığı - Prof. Dr. Lia Akhaladze

Cakeliler

Gürcü Monofizitler

Taliban’ın dahi girmeyi göze alamadığı Afganistan’daki Gürcü yerleşimleri

Rusya Gürcistan İlişkileri Tarihi (Kısa)

Stalin Deyince Kimin Aklına Ne Geliyor? Erdoğan Şenol

Muhacirliğin Kısa Tarihi* - Malkhaz Çokharadze

Zviad Gamsakhurdia İran Kökenli Abhaz Yazara Ne Yazdı

Ermenilerden Artvin ve Çoruh Havzası İle İlgili Yalanlar!

Batumi tarihi

Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia-Gürcistan’daki Rus “Yumuşak Gücü’nün” Tarihi (XIX-XX. Yüzyıl)

Sokhumi kenti hakkında 15. Yüzyılın ikinci yarısına ait eşsiz bir Avrupa kaynağı ortaya çıkarıldı

Arian Kartli-Soso Sturua

Apkhazeti’nin Gürcistan toprağı olduğunu gösteren yeni harita keşfedildi

16 MART 1921 MOSKOVA VE 13 EKİM 1921 KARS ANTLAŞMALARI SÜREÇLERİNDE BATUMİ

Ölümünün kırk üçüncü yılında unutulmayan Ahmet Özkan Melaşvili

Türkiye Cumhuriyeti İle Gürcistan Cumhuriyeti Arasında 1992 Yılında İmzalanan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Antlaşması

 30 Temmuz 1992 tarihinde Tbilisi'de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Anlaşması'nın onaylanması


Resmi Gazete: 29.09.1992 Sayı : 21348
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3430  
Karar Tarihi :21/08/1992  
       
30 Temmuz 1992 tarihinde Tiflis’te imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Anlaşması'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/8/1992 tarihli ve BKKY-314 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 

Turgut ÖZAL

Cumhurbaşkanı

Süleyman DEMİREL

       Başbakan               

Bakanlar Kurulu Üyeleri

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA DOSTLUK, İŞBİRLİĞİ VE İYİ KOMŞULUK ANLAŞMASI 

Aşağıda Taraflar olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti,   

Birbirlerinin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı ile sınırların dokunulmazlığını ve içişlerine karışmama ilkelerine dayanarak aralarındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi arzusuyla,   

Birleşmiş Milletler yasasının amaç ve ilkeleri, Helsinki Nihai Senedi ile yeni bir Avrupa için Paris Yasası ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı süresinde kabul edilen diğer belgelerde ifadesini bulan esaslara bağlı olduklarını teyit ederek,   

İki halk arasındaki tarih, kültür ve gelenek yakınlığının ve dostluk bağlarının çok yönlü bir işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli zemini oluşturduğuna dair inançlarını belirterek,   

Taraflar 13 Ekim 1921 tarihli Kars Andlaşması ile başlayan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında imzalanmış bulunan andlaşma ve anlaşmalara bağlılklarını teyit ederler. Taraflar, Kars Andlaşmasının Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasındaki sınırları geri dönülmez bir şekilde tesbit ettiği ve iyi komşuluk ilişkileri için uygun bir çerçeve oluşturduğu inancı ile hareket ederler. Taraflar, Kars Andlaşmasının hükümlerine iki ülkenin mevcut mevzuatı ve uluslararası taahhüteri çerçevesinde riayet edeceklerini beyan ederek aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.   

MADDE 1  
Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin, uluslararası ilişkilere hakim olan yeni gelişmelere uyumlu biçimde, karşılıklı yarar, güven ve işbirliği temelinde siyasal, ekonomik, ticari, tırım, bilim, teknik, ulaştırma, kültür, enformasyon, turizm, spor ve diğer tüm alanlarda geliştirilmesi ve genişletilmesi hususunda görşü birliiğ içindedirler.   

MADDE 2  
Taraflar, 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da imzalanmış olan KEİ Deklarasyonunda yer alan ilkelere ve Karadeniz Bölgesi ülkeleri arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini teyit ederler.   

Taraflar, sözkonusu bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine düzey ve rolünün arttırılmasına, anlaşmazslıkların siyasi yollardan çözümlenmesine, bölgesel güvenlik ve güven sistemi oluşturulması fikrinin gerçekleştirilmesine önem vermektedirler.   

Taraflar, ayrıca diğer uluslararası örgüt, konferans ve forumlarda dünyede ve Kafkasya bölgesinde vuku bulan olumlu değişikliklerin teşviki ve korunması konusunda işbirliği yapacaklardır.   

MADDE 3  
Taraflar, ilişkilerinin düzenli şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla ikili ilişkilerinin durumu ile her iki tarafı da ilgilendiren bölgesel veya uluslararası konular hakkında düzenle aralarla danışmalarda bulunacaklardır.   

Taraflar üst düzey Dışişleri Bakanlıkları yetkililleriyle yapılacak danışmaların gündem konularını, yerini ve süresini önceden karşılıklı mutabakat ile belirleyeceklerdir.   

MADDE 4  
1. Taraflar, ticari  ve ekonomik işbirliğinin, ikili ilişkilerin önemli bir unsurunu teşkil ettiğinden hareketle, aralarındaki ticaret hacminin mevcut potansiyele uygun bir düzeye yükseltilmesi ve ortak yatırım proelerinin geliştirilmesi ve uygulanması yönünde gayret göstereceklerdir.   

2. Taraflar, aralarındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesini teşvik edip bu hususa öncelik tanıyacaklardır.   

3. Taraflar, ülkelerinin geleceği için önemli olan, aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği yapmaya ve bunu zaman içerisinde geliştirmeye karar vermişlerdir.   

             - Sanayi   
             - Enerji   
             - Tarım ve gıda sanayii  
             - Ulaştırma vev alt yapı   
             - Sağlık   
             - Haberleşme ve iletişim   

MADDE 5   
Taraflar, ekonomi, bilim ve teknik alanlarında bilgi ve tecrübe alış verişini teşvik edecekler, her iki ülkenin bu alanlardaki olanaklarının daha iyi tanınmasını sağlamak için  her düzeydeki temasların geliştirilmesini destekleyeceklerdir.   

MADDE 6  
Taraflar, çeşitli kamu kurumları, iş çevreleri, meslek ve sanat kuruluşları, parlamentoları ile siyasi partileri arasında temas ve ilişkiler kurulmasını, anılan kuruluşlar temsilcileri arasında karşılıklı ziyaretler teati edilmesini teşvik edecekler ve şehirleri arasında kardeş şehir bağları tesisini destekleyeceklerdir.   

MADDE 7   
Taraflar, birbirlerinin yaşam tarzlarını daha iyi tanımlamalarına olanak yaratacaklar, kültür ve sanat çevreleri arasında doğrudan işbirliğini teşvik edeceklerdir.   

MADDE 8  
Taraflar, halkları arasında kişisel temasların arttırılmasını teşvik edecekler ve konsolosluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla konsolosluk alanında anlaşma imzalanması olanağını araştıracaklardır.  

MADDE 9   
Taraflar, ulaştırma ve haberleşme alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine özel bir önem atfedeceklerdir. Taraflar, basın, radyo ve televizyon alanlarında işbirliğini ve her türlü haber, bilgi ve yayının değişimi ile dağıtımını destekleyeceklerdir.   

MADDE 10   
Taraflar, çevre konusuna gereken önemi vererek, Karadeniz’i kirletmekten korumak için işbirliğini yapacaklardır.   

MADDE 11  
Taraflar, iki ülke Parlamentoları ve Parlamenterleri arasında işbirliği yapılmasın ve bu anlaşmada öngörülmüş bulanan konuların hayata geçirilmesi için iki ülke  hükümet dışı kuruluşları arasında doğrudan temas, işbirliğinin sağlanmasını teşvik edeceklerdir.   

MADDE12  
Taraflar işbu anlaşma ile geliştirilen işbirliğinin ve dostluk ilişkilerinin diğer ülkelerin menfaateliren karşı olmadığını ve diğer devletler ile imzalanmış oldukları ikili ve çok taraflı anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini haleldar etmeyeceğini beyan ederler.   

MADDE 13   
Taraflar, kendi topraklarında karşı tarafın toprak bütünlüğünü ve yasal düzenini zor kullanarak değiştirmek isteyen örgüt, grup ve şahısların faaliyetlerine mani olmayı taahhüt ederler.   

MADDE 14   
İşbu anlaşmının süresi on yıldır. Taraflardan biri, anlaşmanın feshedilmesini, anlaşmanın ilk on yıllık süresinin dolmasından üç ay önce karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, anlaşmanın yürürlük süresi beş yıl uzayacaktır.   

Anlaşmanın müteakip dönemlerde feshedilmesinde de üç ay önceden yazılı bildirm esası gözetilecek ve böyle bir bildirimde bulunulmadığı takdirde, anlaşma beşer yıllık sürelerle uzatılmış sayılacaktır.   

MADDE 15  
İşbu Anlaşma tarafların mevzuatlarına uygun olarak onaylanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.   

30 Temmuz 1992 tarihinde Tiflis’te Türkçe ve Gürcüce iki nüsha olarak ve iki metin aynı ölçüde geçerli olmak üzere imzalanmıştır.   

                 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA                                       GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ ADINA  
                          Süleyman DEMİREL                                                         Eduard SHEVARDNADZE
                              BAŞBAKAN                                                                DEVLET KONSEYİ BAŞKANI   

Kategorideki Diğer Yazılar